Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

 

Aquesta política de privacitat i protecció de dades és aplicable a tots els tractaments de dades de caràcter personal que duu a terme el responsable de tractament de dades, tant pel que fa a les dades recollides a través del web www. servei1.cat com per a la resta dels tractaments dins dels serveis que presta.

Per això, abans de facilitar dades de caràcter personal al responsable, és imprescindible conèixer-ne la política de protecció de dades.

Com a usuari, declara haver estat informat d’aquesta política de protecció de dades personals i haver acceptat el tractament de les dades personals per part del responsable amb les finalitats descrites.

Normativa aplicable:

a.- RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques als països de la UE.
b.- LOPD: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals.
c.- LSSI: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Responsable del tractament de dades

El responsable del tractament de les seves dades personals és RAMON ISANT SALA. amb NIF 36493530M, i domicili Crta.Granollers a Cardedeu Km 5,5 – 08440 Cardedeu (Barcelona)

Tipus de dades

Les següents dades de caràcter personal poden ser recopilades pel responsable per a la finalitat assenyalada en aquest document.

Clients, potencials clients, proveïdors, potencials proveïdors, mailing o enviament de newsletters: Nom, cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon, NIF.

Persones que accedeixin/facin servir els formularis del nostre web: el nom, telèfon, correu electrònic, consulta, adreça IP, sistema operatiu i durada de la visita.

Persones que accedeixin a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram): les dades personals que facilita l’usuari o habilita les xarxes socials per facilitar, en fer-se’n seguidor, com ara nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades facilitades a la xarxa social corresponent.

Persones que accedeixin als nostres formularis per a selecció de personal: nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associada al currículum o perfil professional.

Finalitat del tractament de dades

Clients, potencials clients, mailings o enviament de newsletters: Establir i executar la relació jurídica relacionada amb els serveis o productes contractats, complir les obligacions legals, comptables, fiscals i totes aquelles relacionades o vinculades amb la relació jurídica establerta, respondre els seus dubtes o preguntes i gestionar, controlar, administrar, ampliar, executar, i millorar la relació. La remissió d’informació, novetats, recordatoris i promocions que puguin ser del seu interès, relacionades amb les activitats del responsable.

Proveïdors o potencials proveïdors: Establir i executar la relació jurídica relacionada amb els serveis o productes contractats, complir les obligacions legals, comptables, fiscals i totes aquelles relacionades o vinculades amb la relació jurídica establerta, respondre els seus dubtes o preguntes i gestionar, controlar, administrar, ampliar, executar, i millorar la relació.

Ús de formularis dins del nostre web: l’atenció de les consultes i sol·licituds de contacte de l’usuari rebudes a través del web, la gestió del servei sol·licitat i donar resposta a aquestes consultes.

Accés a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram): alta i seguiment dels comptes corporatius a aquestes xarxes socials.

Ús de formularis dins del nostre web per a selecció de personal: gestió de la candidatura de l’interessat pels processos de selecció publicats o per altres llocs vacants que encaixin amb seu perfil professional i que puguin sorgir en el futur, dins de les activitats del responsable.

Legitimació del tractament de dades

Clients, potencials clients, proveïdors, potencials proveïdors, mailings o enviament de newsletters: L’execució d’un contracte i el consentiment, per al supòsit del tractament amb finalitats publicitàries. La prestació del consentiment de l’interessat per a l’alta en serveis promocionals en el cas de les newsletters.

Persones que accedeixin/facin servir els formularis dins la nostra web: el consentiment prestat per l’usuari al responsable marcant amb un clic la casella corresponent.

Persones que accedeixin a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram): el consentiment prestat per l’usuari en registrar-se en la xarxa social.

Persones que accedeixin als nostres formularis per a selecció de personal: prestació del consentiment de l’interessat per a l’alta en el servei de selecció de personal.

Terminis de conservació de les dades

El responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització dels objectius pels quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat, i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legals necessaris per a la formulació, l’exercici o la defensa davant de possibles reclamacions, i posteriorment es procedirà a la seva supressió.

Mesures de seguretat

El responsable ha implementat les mesures tècniques i organitzatives oportunes per a garantir un nivell de seguretat adequat, així com per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat de les dades facilitades per l’usuari.

Drets dels titulars de les dades

L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament de les seves dades personals, oposició al tractament, sol·licitud de portabilitat, de no ser objecte de decisions individuals automatitzades i de revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, amb el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat i indicant la petició o dret que es vol exercir.

A efectes de l’exercici dels drets esmentats, els interessats poden adreçar la seva petició al responsable a les adreces següents:

RAMON ISANT SALA

Ctra.Granollers a Cardedeu, Km.5,500
08440 Cardedeu
Tel 93 846 11 45

Correu electrònic: info@isantscp.cat

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través del web www.agpd.es

Destinataris de les dades i cessions de dades

En general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o que es disposi del consentiment exprés de l’interessat.

Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.
b.- A les entitats financeres, per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable i l’interessat.
c.- A tercers, en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control del contracte entre el responsable i l’interessat.
d.- Als encarregats del tractament de dades, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, amb els quals hagi subscrit un contracte de gestió de tractament de dades.

Modificació de la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal

El responsable podrà actualitzar o modificar en qualsevol moment la política de protecció de dades, d’acord amb la legislació aplicable, les novetats jurisprudencials o la pràctica empresarial, publicant la modificació en aquesta web.

Si continua visitant el nostre web, entenem que accepta l´ús de cookies per millorar la seva experiència de navegació.    Més informació
Privacidad